• سعادت آباد
  • شهرک غرب
  • جردن
  • ظفر
  • زرگنده
  • نیاوران
  • تجریش
  • ۳۰ تا ۵۰ متر
  • ۵۰ تا ۷۵ متر
  • ۷۵ تا ۱۰۰ متر
  • بیشتر از ۱۰۰ متر
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ