• سعادت آباد
  • شهرک غرب
  • جردن
  • ظفر
  • زرگنده
  • نیاوران
  • تجریش
  • ۳۰ تا ۵۰ متر
  • ۵۰ تا ۷۵ متر
  • ۷۵ تا ۱۰۰ متر
  • بیشتر از ۱۰۰ متر
شهرک غرب، تهران
80 متر

متری 80,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
بدون پارکینگ
شهرک غرب، تهران
126 متر

متری 83,000,000 تومان

5 سال ساخت
3 خواب
بدون پارکینگ
سعادت آباد، تهران
119 متر

متری 70,000,000 تومان

کلید نخورده
2 خواب
بدون پارکینگ
سعادت آباد، تهران
110 متر

متری 70,000,000 تومان

5 سال ساخت
3 خواب
بدون پارکینگ
شهرک غرب، تهران
110 متر

متری 85,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
بدون پارکینگ
سعادت آباد، تهران
66 متر

متری 71,000,000 تومان

5 سال ساخت
2 خواب
بدون پارکینگ
شهرک غرب، تهران
95 متر

متری 78,000,000 تومان

8 سال ساخت
2 خواب
بدون پارکینگ
شهرک غرب، تهران
135 متر

متری 80,000,000 تومان

3 سال ساخت
3 خواب
بدون پارکینگ
سعادت آباد، تهران
62 متر

متری 75,000,000 تومان

کلید نخورده
2 خواب
بدون پارکینگ
سعادت آباد، تهران
155 متر

متری 80,000,000 تومان

کلید نخورده
3 خواب
بدون پارکینگ
شهران، تهران
117 متر

متری 55,000,000 تومان

کلید نخورده
2 خواب
بدون پارکینگ
نیاوران، تهران
120 متر

متری 110,000,000 تومان

2 سال ساخت
2 خواب
بدون پارکینگ
نیاوران، تهران
58 متر

متری 105,000,000 تومان

1 سال ساخت
1 خواب
بدون پارکینگ
شهران، تهران
61 متر

متری 40,000,000 تومان

1 سال ساخت
1 خواب
بدون پارکینگ
نارمک، تهران
70 متر

متری 44,000,000 تومان

کلید نخورده
2 خواب
بدون پارکینگ
نارمک، تهران
168 متر

متری 45,000,000 تومان

کلید نخورده
3 خواب
بدون پارکینگ
ستازخان، تهران
132 متر

متری 80,000,000 تومان

کلید نخورده
3 خواب
بدون پارکینگ